Funcionalitat

Residents

Tiquet resident

No cal obtindre un distintiu físic, és prou amb el distintiu virtual. Els distintius de residentes/comercios se sol·licitaran per registre d'entrada en l'Ajuntament de Xàtiva. Si ho desitja, pot dirigir-se al nostre centre d'atenció telefònica en el 962 35 90 85  on li explicaran els tràmits relacionats i documentació a presentar.

Els distintius antics van deixar de tindre validesa el 31 de març de 2017. Una vegada aprovada la seua sol·licitud per l'ajuntament, contactarem amb vosté per a informar-li del moment d'activació del distintiu virtual. 

Per a poder sol·licitar el distintiu de residente/comercio haurà d'estar empadronat o el comerç situar-se en alguns dels carrers d'influència del Servici, segons es detalla en el pla de zones ORA per a residents, així com no tindre deutes municipals amb l'Ajuntament. Estos extrems seran verificats directament per l'Ajuntament per a l'aprovació o denegació de la targeta de resident.

Una vegada aprovada la seua sol·licitud, el nou distintiu virtual tindrà validesa fins al 31 de desembre. Anualment es verificarà per part de l'Ajuntament que els distintius concedits continuen complint els requisits (empadronament, absència de deutes municipals) i procedirà a la seua renovació. Als 5 anys s'iniciarà un nou procés complet de renovació en què haurà d'aportar novament tota la documentació. 

Procés d'obtenció d'un tiquet de resident (Solament amb matrícula autoritzada)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A SOL·LICITAR LA TARGETA DE RESIDENT O.R.A. 

Per a tramitar la targeta de resident per a vehicles propietat de persones físiques, cal presentar l'escrit de sol·licitud i original i fotocòpia de la següent documentació al departament d’Altres Tributs de l'Ajuntament:

  •  DNI, o targeta de residència i passaport.
  • Permís de circulació del vehicle.

Si el vehicle és de lísing o de rènting, el sol·licitant ha de presentar a més de la documentació anterior:

  • Contracte a nom del sol·licitant.

Si el vehicle és d'empresa, el sol·licitant ha de presentar la mateixa documentació que per als vehicles propietat de persones físiques i també:

  • Certificat de l'empresa segellat, que acredite que el sol·licitant és el conductor habitual del vehicle d'empresa, o nòmina o contracte que justifique la relació laboral del sol·licitant amb l'empresa.
  • DNI del representant legal de l'empresa.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A SOL·LICITAR LA TARGETA DE COMERÇ EN ZONA O.R.A.

Per a tramitar la targeta de comerç per a locals comercials en la zona ORA, cal presentar l'escrit de sol·licitud i original i fotocòpia de la següent documentació en el registre d'entrada de l'Ajuntament:

  • Llicència d'activitat.
  • C.I.F. de la societat.
  • D.N.I. representant legal de l'empresa. 
  • Permís de circulació del vehicle. 
  • Certificat de trobar-se al corrent en les obligacions tributàries i de seguretat social.

Si el vehicle és de lísing o de rènting, el sol·licitant ha de presentar a més de la documentació anterior: Contracte a nom del sol·licitant o del comerç.

CANVIS EN LA DOCUMENTACIÓ

En el cas que algun document entregat al sol·licitar la targeta varie, el resident ha d'informar i presentar la nova documentació.

Documents descarregables

Consulta els documents per a residents i comerciants

Formulari de sol·licitud Residents i Comerciants

Descarregar

Relació de carrers i zones de residents asociades

Descarregar

Pla de Zones de residents Xàtiva

Descarregar

Consulta les zones d'estacionament regulat

Pla General de Xàtiva

Aparca i seguix

Escaneja el codi amb el teu mòbil per a descarregar l'app